Защита на лични данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 28. (1) Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни. За тази цел:

1. MyZoo.BG ЕООД има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато лицето се регистрира като Регистриран потребител (Клиент на електронния магазин www.myzoo.bg ).

2. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията.

3. Информацията включва и всяка друга, която Клиентът доброволно въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта www.myzoo.bg , участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, както и информацията, получена посредством използването на Контекстен и поведенчески анализ.

4. Потребителите следва да имат предвид, че MyZoo.BG ЕООД при никакви обстоятелства не изисква, събира, обработва, съхранява или предава информация, съдържаща лични данни за тях, които:

а) разкриват расов или етнически произход;

б) разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; или

в) се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

5. Клиентът не следва да разкрива и публикува подобна информация при ползването на услугите предоставяни от електронния магазин, като евентуалното разкриване от страна на Клиента на подобна информация не би могло да ангажира отговорността на MyZoo.BG ООД по никакъв начин.

6. MyZoo.BG ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите общи условия за ползване на електронния магазин на www.myzoo.bg , освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

7. MyZoo.BG ЕООД обработва така събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно.

8. MyZoo.BG ЕООД се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

9. Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то MyZoo.BG ЕООД взема съответните специални мерки за защита на данните.

10. MyZoo.BG ЕООД се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

11. В регистрационната форма, попълвана от Регистрирания Клиент при регистрацията, MyZoo.BG ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

12. Ограниченията не се прилагат, в случай че Потребителят или лица под негов контрол са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай MyZoo.BG ЕООД има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

13. Клиентът има право да получи от MyZoo.BG ЕООД пълна, изчерпателна и актуална информация за събирането, обработването, съхранението и предаването на информацията за личните му данни във връзка с дейността на MyZoo.BG ЕООД.

14. MyZoo.BG ЕООД предоставя поисканата информация съгласно процедурата, установените срокове и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

15. Клиентът, чиито лични данни се събират, обработват, съхраняват и предават, има право по всяко време да възрази пред MyZoo.BG ЕООД срещу горепосочените действия с личните му данни (и да искат тяхното заличаване или коригиране), при условие, че съответните действия не отговарят на изискванията на Закона за защита на личните данни, както и да поиска MyZoo.BG ЕООД да уведоми трети страни, на които са били разкрити съответните лични данни, за извършено коригиране или заличаване на конкретни лични данни, с изключение на случаите, в които подобно уведомяване е невъзможно, или свързано с прекомерни усилия.

16. Клиентът следва да бъде уведомен и се съгласява, че при отмяна на неговото съгласие, или при отказ за предоставяне на информация, представляваща лични данни, MyZoo.BG ЕООД  има право да прекрати достъпа им до Услугите.

17. MyZoo.BG ЕООД  събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за таргетирана реклама, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за MyZoo.BG ЕООД .

18. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

19. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до MyZoo.BG ЕООД  на посочените адрес или e-mail за контакти.

20. Клиентът има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

21. MyZoo.BG ЕООД  се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а) е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;

б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

в) други посочени в закона случаи.

 

Чл. 29. (1) Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Клиентът е забравил или изгубил своите име и парола, Търговецът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.myzoo.bg .